ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ: Από 5 μέχρι 29 Ιουλίου 2022 οι αιτήσεις για την επιχορήγηση των Συλλόγων

Ο Δήμος Φυλής πρόκειται εντός του 2022 να ενισχύσει οικονομικά τους Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν από:


Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής “ Η ΠΑΡΝΗΘΑ”, με έδρα το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων.
Το αίτημα θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις – Δράσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.
Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του Συλλόγου εις διπλούν:
*Καταστατικό θεωρημένο για το 2022 συνοδευμένο με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού)
*Ειδική Αθλητική αναγνώριση για το άθλημα από τη Γ.Γ.Α*(μόνο για αθλητικούς συλλόγους)
*Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει κατατεθεί στην περιφέρεια
*Βεβαίωση περιφέρειας κατάθεσης Προϋπολογισμού 2022 – Απολογισμού 2021 καθώς και *βεβαίωση περί θεώρησης βιβλίων
*Ασφαλιστική ενημερότητα
*Φορολογική ενημερότητα
*Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου
*Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους , αίτημα με τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προγραμματισμός για το 2023
*Για τους Αθλητικούς Συλλόγους, Λίστα δράσεων για το 2022 και προγραμματισμός για το 2023
Παραστατικά εξόδων επιχορήγησης 2021 (αναρτημένα στο Διαύγεια για 3.000 + άνω σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 ), εφόσον υπάρχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.
Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής.
Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων, (Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης) από τις 09:00 – 14:00, τηλ. Επικοινωνίας 210 2484453, Υπεύθυνη κα Τσίγκα Δήμητρα. 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Κοινοποίηση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο